۱۳۸۸ شهریور ۳۰, دوشنبه

381 - شایعات تنـاسـلی

در پی تلاش فراوان برای یافتن عوامل تـجـاوز در ز‌ندان‌ها و پس از ارائه‌ی مدارک مورد نیاز از جانب شاکیان، تعدادی آ‌لـ‌ـت در حال فرار دستگیر و حواله‌ی مسئولان مربوطه شدند. ظاهرا به دلیل مجاز بودن آدم‌کشی در «اوضاع حساس کنونی»، برخی از این آلت‌ها قصد داشتند تحت هویت جعلی «آلت قتاله» از کشور خارج شوند اما پس از بررسی‌های کارشناسانه « تـنـا‌سلی» بودن آنها به اثبات رسید