۱۳۹۱ تیر ۲۷, سه‌شنبه

892 - نصایحی برای زندگی و مرگ

وقتی سخت درگیرید و فقط چند روز فرصت دارید تا کارتان را تحویل دهید، به خودکشی فکر نکنید چون نه خودکشی می‌کنید، نه کارتان را سر وقت تحویل می‌دهید