۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

812 - رفاقت و ترافیک

غیر از پول و رفتار و ظاهر و باطن، یکی از عوامل موثر در روابط اجتماعی «خوش‌مسیر» بودن است