۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

745 - تاجر موفق

- اولین فعالیت اقتصادی موفق شما چی بود؟
- برداشتن پول از کیف مامانم