۱۳۹۰ تیر ۲۳, پنجشنبه

732 - بت‌وارگی فقر

وقتی آدمی می‌بینی که در فقر دست و پا می‌زند، هر فقری، بیش از آنکه فقرش را حس کنی، دلسوزی‌ات را حس می‌کنی. فقر چیز کثیفی است - نه چون فقیر زندگی را سخت می‌گذراند - چون فقر آدم‌ها را شیء می‌کند: اشیائی برای دلسوزی