۱۳۹۰ خرداد ۲۸, شنبه

722 - منفردباوری

فرد
فردِ منفرد
فرد منفردِ میانه‌ی انفرادی
فرد منفردِ میانه‌ی قبر
فرد منفردِ میانه‌ی جمع
فرد منفردِ در رأس
فرد منفردِ در قعر
فرد منفردِ تک
این است روایت «خودکامگی» از «فردباوری»