۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

694 - استحاله‌سازی نئولیبرالیسم

"دانلود اپلیکیشن جدید آی‌فول برای اندازه‌گیری میزان کالا‌شدگی شما در نظام سرمایه‌داری"