۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

672 - توریسم ضداستکباری

- تعطیلات چی کا می‌کنی؟
- می‌رم کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا