۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

649 - متلک‌های قرن هشتم

گفتم ز مهـــرورزان، رسـم وفـا بیـاموز
گفتا مگر تو خارو، مادر خودت نداری؟