۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

593 - گوسالیسم

آخه چرا الکی ذوق می‌کنیم؟ کی گفته بچه‌ها موجودات پیچیده‌ای‌ین؟ اتفاقا اگه از بعضی حرفا و کاراشون هم شوکه می‌شیم، واسه اینه که کلا گاو فرضشون کردیم