۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

594 - شعر مکانیکی

دنده و گاز و کلاجم، همه را چون بردی
شرط انصـاف نباشـد که تو فرمان نبری
و.ع.