۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

586 - همه جای ایران مکان من است

به قول یارو:
با این وضع مهاجرت، ایران تا چند وقت دیگه مکان می‌شه