۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

585 - شعر سپید برای شعر سپید

چرا
شعر سپید را
همیشه زیر هم
یا اینجور
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌جلو
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ و عقب
می‌نویسند؟
و چرا اگر همه‌اش را دنبال هم بنویسند نهایتا اسمش می‌شود، مثلا
نثر موزون یا نظم منثور،
نه شعر؟
چرا یکی از مولفه‌های شاعری
اسپیس زدن و اینتر زدن‌های
گاه
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌و
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ بی‌گاه
ا
ست؟