۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

572 - تجری‌های دیوانی

هیچ مجوزی برای "کشتن دفعی" نباید در هیچ قانونی باشد. اصلا همیشه‌ی تاریخ، قانون نوشته شده تا ذره ذره جان آدم‌ها را بگیرد و بفرساید و برای همین، "اعدام" با روح هر قانونی در تضاد است

عنوان: بخشی از تک‌گفتار هملت