۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه

638 - پرسیدن عیب نیست؟

- دیگه چی؟
- چی دیگه چی؟
- نمی‌خوای توضیح بدی؟
- چیو توضیح بدم؟
- از من می‌پرسی؟
- مگه کس دیگه‌ای هم هست اینجا؟
- چرا اینجور جواب می‌دی؟
- چه جور جواب می‌دم؟
- خودت لحنت رو نمی‌فهمی؟
- لحنم چشه؟
- فکر کردی خرم؟ باز اعصابت از کجا خورده؟
- دوباره می‌خوای همون جر و بحثا رو راه بندازی؟
- تا حالا شده من الکی بحث راه بندازم؟
- آره؟ یعنی واقعا یادت رفته؟
- چرا سوال منو با سوال جواب می‌دی؟
- من سوال تورو با سوال جواب دادم؟
- مگه غیر از این، کار دیگه‌ای هم بلدی؟
- متلک می‌ندازی؟
- غیر از این انتظار داری؟
- انتظار؟ از تو؟
- چیه؟ مگه چمه؟
- خودت نمی‌دونی؟
- باید بدونم؟
- صداتو بلند می‌کنی؟
- مثلا چه غلطی می‌خوای بکنی؟
- خیلی دوس داری بدونی؟
- فکر کردی نمی‌دونم؟
- ...؟