۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

637 - روابط بین‌الملل از منظر تفکیک دولت‌-ملت

نکـبت به اتفاق بلاهت جهان گرفت
آری به اتفاق جهـان می‌توان گرفت