۱۳۸۸ اسفند ۱۴, جمعه

501 - نیمه‌های همیشه پر

مگه چیه؟ خب بابات مرد، رفیقت پولتو زد، دختره ولت کرد، از دانشگاه هم اخراج شدی؛ زبونم لال سرطان که نگرفتی