۱۳۸۸ اسفند ۱۲, چهارشنبه

500 - دموکراسی

بزرگترین حقی که ممکن است از انسان سلب شود، نه آزادی که حق اشتباه کردن است