۱۳۸۸ اسفند ۷, جمعه

497 - دیالکتیک دوروغغو

بهترین کار در برابر یک دروغگو، فراهم کردن فرصتی است برای دروغ‌های بیشتر