۱۳۸۸ اسفند ۵, چهارشنبه

496 - عقل معاش، افسانه‌ی تلاش

اونقد واسه دوس‌دخـ.ـترش نامه نوشت تا دخـتره عاشق پستچی محل شد