۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

498 - عضو شریف

همیشه زیر لب می‌خواند: "بنی آدم اعضای یکدیگرند"
و این گونه بود که همه ...ــمش بودند