۱۳۸۸ بهمن ۵, دوشنبه

479 - سماورهای ما

کیست کز دل سماور خبر دارد؟
کآتش در میان و لب خاموش
و نیست آن که شیرش بچرخاند
کیست کز دل سماور خبر دارد؟
که قوری تنگ کرده راه نفسش
قوری بد
قوری چینی
قوری گلدار
قوری قرمز گلدار
قرمزی بیهوده رنگ ننداخته در قوری
خون دل سماور است
آنچه چای دم کرده‌اش می‌خوانیم