۱۳۸۸ آذر ۴, چهارشنبه

439 - خدای افراطی و قیافه‌های طبقاتی

اصن اگه آدم خیلی خوشگل و خیلی زشت نداشتیم، دنیا جای بهتری بود

*