۱۳۸۷ اسفند ۳, شنبه

207 - به چپ، چپ / به راست، راست

سناریوی اول: پس از شکست‌های متوالی جهت "تغییر طبقه‌ی اجتماعی"اش، برای تشکیل "جامعه‌ی بی‌طبقه" شروع به تلاش کرد

سناریوی دوم: پس از شکست‌های متوالی جهت تشکیل "جامعه‌ی بی‌طبقه"، برای "تغییر طبقه اجتماعی‌"اش شروع به تلاش کرد