۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

438 - سهامی عام

سهم من از نان
سنگک‌های سوخته بود و
لواش‌های نپخته

سهم من از صلح
مذاکرات سازنده بود
بر سر موشک‌های بازدارنده

سهمم از عشق
باکره‌های چهارشانه بود و
از آزادی
الـلـه اکبرهای ملحدانه