۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه

423 - تاملات نابهنگام ۶

شرکت بیمه‌ی شما که دوست نداره شما تصادف کنین با همسرتون که دوست نداره شما تصادف کنین با کسی که تو ماشین کنارتونه و دوست نداره شما تصادف کنین، فرقی دارن؟