۱۳۸۸ آبان ۱۴, پنجشنبه

424 - مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

تا برده‌ای نباشد خواجه‌ای هم در کار نیست. خواجه‌ی برده‌کش خود فریادگر سرود "مرگ بر خواجه" است که مرگ زیردستان از جان بالادستان می‌کاهد و در آخر بندگانند که دست به کار خدایی می‌شوند