۱۳۸۸ مهر ۱۳, دوشنبه

395 - زندگی کشکی

- شما به عنوان یه فرد موفق چه حرفی برای جوونا دارین؟
- این که هیچ وقت برای آرزو و هدفـشون توجیه درست حسابی نداشته باشن
- اها! چرا اون وقت؟
- تا اگه بهش نرسیدن، بتونن بی‌خیالش بشن