۱۳۸۸ مهر ۱۲, یکشنبه

394 - مانیفست مردانگی (Masculinism)

شبحی در فکرهای ما در گشت و گذار است؛ شبح مردانگی
مردان جهان!
بیایید یک بار برای همیشه، ملال تاریخی مردانگی را فیصله دهیم
و آنچه را زنان هزاران سال در انحصار خود گرفتند، پس بگیریم
قرار نیست عشوه کنیم، ابرو نازک کنیم یا اسیر ویار حاملگی شویم
بیایید زار زار
بیایید های های
گریه کنیم
تاریخ گواه ماست
که تـخمـک‌های بی اسـپـرم محـکومند به یـائـسگی
بیایید تا شبح مردانگی، این ابزار زنانه‌ی سرکوب را تاب نیاوریم
و یک بار برای همیشه بگوییم که از سوسک چندش‌مان نمی‌شود
ما از سوسک می‌ترسیم
ما مردانه از سوسک می‌ترسیم
مردان جهان متحد شوید که در این راه هزینه‌ای جز خریدن سوسک‌کش نداریم
‌ ‌ ‌