۱۳۸۸ شهریور ۱۷, سه‌شنبه

371 - خوردنی‌ها کم نیست

سـ ـکـ س شکست‌خورده سر از عشق درمی‌آره
عشق شکست‌خورده سر از سـ ـکـ س درمی‌آره
نویسنده‌ی شکست‌خورده سر از ترجمه درمی‌آره
مترجم شکست‌خورده سر از ادیتوری درمی‌آره
تیم شکست‌خورده سر از کاپ اخلاق درمی‌آره
دکتر شکست‌خورده سر از اتاق تزریقات درمی‌آره
دنیای شکست‌خورده سر از آخرت درمی‌آره
دین شکست‌خورده سر از عرفان درمی‌آره
چپ شکست‌خورده سر از راست در‌می‌آره
راست شکست‌خورده سر از بودیسم درمی‌آره
گوجه‌ی شکست‌خورده سر از رب‌گوجه درمی‌آره
گوشت شکست‌خورده سر از کالباس درمی‌آره
نجوای شکست‌خورده سر از فریاد درمی‌آره
فریاد شکست‌خورده سر از گلودرد درمی‌آره
یقین شکست‌خورده سر از شک درمی‌آره
شک شکست‌خورده سر از یقین درمی‌آره
کـا‌نـد‌وم شکست‌خورده سر از بادکنک درمی‌آره
اخلاق شکست‌خورده سر از قانون درمی‌آره
قانون شکست‌خورده سر از دیکتاتوری درمی‌آره
دیکتاتور شکست‌خورده سر از حزب درمی‌آره
حزب شکست‌خورده سر از جنبش درمی‌آره
پژو شکست‌خورده سر از آر.دی درمی‌آره
موسیقی شکست‌خورده سر از رپ درمی‌آره
اسپرم شکست‌خورده سر از فاضلاب درمی‌آره
اسب شکست‌خورده سر از قاطر درمی‌آره
مهندس شکست‌خورده سر از فلسفه درمی‌آره
فیلسوف شکست‌خورده هم سر از یه جایی درمی‌آره

آخر سر هم اسم هر آدم شکست‌خورده‌ای رو می‌ذارن باتجربه و اسم تهدیدها رو می‌ذارن فرصت. خلاصه همیشه یه سوراخی هست که ازش سر در بیارین

پ‌ن: والله سالی دو سه تا مطلب طولانی کسی رو نکشته