۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

370 - زبان حال و زبان قال

- ...
- بله خب، البته در تایید فرمایشاتتون باید عرض کنم: «گه خوردی پدرسگ»