۱۳۸۸ تیر ۱, دوشنبه

305 - سنگ سرد واقعیت

ندا دانشجوی فلسفه بود. در 30 خرداد 88 به شلیک گلوله پر کشید و آنچه در نوجوانی برایم ترانه بود، رخت واقعیت پوشید. آن ترانه* امروز تکرار استعاری تصویر همان واقعیت است اما این بار نه در ژوئن 1989 در «تیانانمن پکن» که در ژوئن 2009 در «انقلاب تهران»:
...In Tiananmen Square, Lost my baby there
My yellow rose, In her bloodstained clothes...

...She had perfect breasts, She had high hopes
She had almond eyes, She had yellow thighs
She was a student of philosophy...

...Won't you shed a tear, For my yellow rose
My yellow rose, In her bloodstained clothes...

...So get out your pistols, Get out your stones
Get out your knives, Cut them to the bone...

...She's everybody's sister
She's symbolic of our failure...

*Watching TV از راجر واترز (دانلود)