۱۳۸۷ آبان ۱۱, شنبه

66 - پـایــــــیــــز ؟!

تازه امروز پاییز اومد
وسط آبان
آفرین واقعا!
همین یکی کم بود
بعد از اخوان هم که دیگه خجالت آوره درباره پاییز نوشتن
پس خفه شو
هزارباره «باغ من» رو بخون
به من چه که...