۱۳۸۷ مهر ۲۸, یکشنبه

53 - ولم بکن... این دفعه تقصیر خودم شد
به یارو گفتم: با «مارماهی» جمله بساز!
گفت: با مارماهی جمله ساختم
هیچی دیگه
اومدم ولش کنم، اون زودتر منو ول کرد.