۱۳۸۷ مهر ۲۶, جمعه

49 - «ایرنا» شادم کرد!

امروز بهتر از دیروز بود!
چرا خوشحال نباشم؟
اعدام زیر 18 سالهها لغو شد.
به نقل از ایرنا