۱۳۸۷ مهر ۲۷, شنبه

50 - مزه بین الاذهانی: نقدی دیگر بر "نقد قوه حکم"

کاپوچینو خیلی خوشمزه اس
اغلب مردم دوست دارن
اما من دوست ندارم!

برای مشاهده نقد قبلی بر زیباشناسی کانت
به پست شماره پنج مراجعه کنید!