۱۳۸۷ مهر ۲۴, چهارشنبه

48 - اندر احوال رسانه


" برنامه بعدی مستندی واقعی است
بر اساس روایت خیالی از داستانی حقیقی
که هرگز اتفاق نیفتاده "