۱۳۸۷ مهر ۲۴, چهارشنبه

47 - نیـو دیـکتِـیـشِن


آیم ترایین تو اِستَبلیش اِ نیو کایند آف فینگلیش رایتینگ
اَند نِیم ایت اَفتر مای سلف
سو تِیک یور تایم اَند تَنکس فور یور پیشنس