۱۳۹۵ آذر ۱۸, پنجشنبه

۱۰۳۸. متعجب!!!!! تا حد مرگ

متن‌هایی را که در آن‌ها بیشتر از پنج علامت تعجب استفاده شده، جدی نگیرید