۱۳۹۲ آبان ۹, پنجشنبه

۹۹۲. فرانسه در سفر

قربونت، دوست داری بری کنار برج ایفل عکس بگیری، باشه بگیر ولی تورو جدت بالای عکس توضیح ننویس: «فرانسه، پاریس»