۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

۹۶۵. نداشتن و نخواستن

دادن آنچه نداری
به آن‌که نخواهدش
و ستاندن آنچه نخواهی
از آن‌که نداردش