۱۳۹۱ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

۹۵۲. داستان‌های شهر بادخیز

نشستیم و سیگاری آتش کردیم
و کوشیدیم به یاد آوردیم
آنچه را کوشیده بودیم به نسیان بسپاریم.

Chris Rea, Windy Town