۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

۹۴۹. پسته کیلو چند؟

این نصیحت «سیگار نکش، پسته بخور» مثل این می‌مونه که به یکی که داره کنار خیابون گدایی می‌کنه، بگی: «گدایی نکن، پاشو یه سفر برو پاریس، روحیه‌ات عوض بشه»