۱۳۹۱ شهریور ۴, شنبه

۹۰۶. فاعلان مفعول

«فاعل» با «مفعول» حسابی فرق دارد و عجیب اینکه در فارسی، «حاصل» یعنی «محصول»