۱۳۹۱ تیر ۱۰, شنبه

885 - ناکارآمدی بخش خصوصی

دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری هم خدمت سلطان کردی