۱۳۹۱ خرداد ۱۵, دوشنبه

873 - در بیمارستان

- چرا خودتو بیمه نکرده بودی؟
- فکر نمی‌کردم زندگیم اینقد جدی بشه