۱۳۹۱ خرداد ۸, دوشنبه

871 - ماجراهای من و Aspect Ratio

شما را به سگ قسم! وقتی تلویزیون واید می‌خرید، کانال‌های معمولی را با تصویر پهن تماشا نکنید!


پ‌ن: و اگر هم کسی به این کارتان اعتراض کرد، نگویید که «چند روز نگاه کنی، عادت می‌کنی»