۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

854 - غلبه‌ی نیمه‌ی خالی

هزار تا کار انجام نشده + هزار تا کار انجام شده = هزار تا کار انجام نشده