۱۳۹۱ فروردین ۲, چهارشنبه

837 - نامه‌های عهد مدرن

در روزگار پیش رو، کانت و هگل بخوانید، پروگرسیو راک بگوشید و بپرهیزید از آدم‌ها، باشد که رستگاری روی آورد به شما


عهد مدرن، باب پنجم، نامه به بی‌حالان