۱۳۹۰ اسفند ۱۲, جمعه

827 - خاتمی و حماسه‌ی ۱۲ اسفند

محمد خاتمی: تا آزادی زندانیان سیاسی و تضمین انتخابات آزاد، در انتخاب شرکت نمی‌کنیم
طرفداران: آفرین، آفرین به شرفت
محمد خاتمی: نظرم عوض شد، در انتخابات شرکت می‌کنم
طرفدارن: آفرین، آفرین
محمد خاتمی: نه، نه، نظرم عوض شد
طرفدارن: آفرین، آفرین
محمد خاتمی: نه، نه، نظرم عوض نشد
طرفدارن: آفرین، آفرین